ఈ కథాసంకలనం తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఒక కొత్త ప్రయోగం. వ్రాసిన కథని తిరిగి దిద్దటానికి మనస్కరించని అహంభావిష్టులకీ, బద్దకస్తులకీ, ఈ 'దిద్దుబాట' ఒక గొడ్డలి వేటు. రచన చేసిన తరువాత దాన్ని కొన్నాళ్లు నానబెట్టి, తిరిగి దిద్దటానికి పూనుకుంటే ఎన్నో సూక్ష్మ లోపాలూ, బెటర్మెంట్సూ కనిపిస్తాయి. ఆ ప్రయోగం ఈ పుస్తకంలో చేసి చూపించాడు రచయిత. కొత్త రచయితలూ, వర్ధమానులూ, ఆమాటకొస్తే చేయి తిరిగిన రైటర్సు కూడా ఈ పుస్తకంలో అనుబంధం చదవాలి. ఆ సలహా ఎందుకిచ్చానో తెలుస్తుంది. - యండమూరి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good