సంస్కృతాంధ్రానువాదములతో
‘ధమ్మపదం’ మహామహోపాధ్యాయ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడుగారు వ్రాసిన తొలిరచనల్లో ఒకటి. ప్రథమ ముద్రణ 1976లో జరిగింది. అనువాద గ్రంథ మయినప్పటికీ రచయితకు బౌద్ధదర్శనంలోను, వేదాంతశాస్త్రంలోను, సంస్కృత శ్లోకరచనలోను, పాలీభాషా-సాహిత్యాల్లోను ఎంతోవైదుష్యం లేనిదే రచన సులభ సాధ్యం కాదు. పాండితీ ప్రకర్షకు, రచనా సామర్థ్యానికీ నికషాయమానమైన ఈ గ్రంథం ఇప్పుడు ఆంధ్రభాషానువాదరూపంలో పునర్ముద్రణకు రావడం ఆంధ్రపాఠక లోకానికి ఒక చక్కని ఉపహారంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ గ్రంథాన్ని ముఖ్యంగా 3 భాగాలుగా చూడవచ్చు. మొదటగ సుదీర్ఘ మయిన గ్రంథపరిచయం, తద్ద్వారా బౌద్ధదర్శన బౌద్ధసాహిత్యాల దిగ్దర్శనం, రెండవ భాగం పాలీమూలగ్రంథానికి సంస్కృత అనువాదం, అవసరమైన చోట్ల లఘుటిప్పణి, మూడవది ఆంధ్రభాషానువాదం. వీటిలో ప్రతిభాగమూ ముఖ్యమైనదే.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good