రాలుతున్న తుహిన కణాలతో
ఈ నశ్వర ప్రపంచాన్ని
కడగాలని ఉంది


పుట్టగానే స్నానం
మరణించగానే స్నానం
ఎంత మూర్ఖత్వం

శిలలో దాగిన
శిల్పమేదో?
ఉలికి మాత్రమే తెలుసు!నా నుదుటి మీద
నీ ఆలోచనలను ముద్రించావు
పెదవులతో 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good