నేటి ఆధునిక కాలంలో మన తెలుగువారు ప్రతి ఒక్కరూ కంప్యుటర్ ను వినియోగిస్తున్నారు. కంప్యూటర్స్ ఈనాడు మానవుని జీవితంలో అతర్భాగమై పోయాయి. మనం ఈ రోజు కంప్యూటర్ యుగంలో జీవిస్తున్నాము. విశ్వ మానవాళి జీవితంలో కంప్యూటర్కు విడదీయరాని బంధం ఏర్పడింది. ఈ గైడు వల్ల ప్రతి తెలుగు వారు కంప్యూటర్ పై తెలుగు టైపింగ్ న చాలా సులువుగా నేర్చుకునే అవకాశం వున్నది. ప్రచాత్వ దేశాల్లో మన తెలుగు ప్రాబల్యం తగ్గిపోతున్న తరుణంలో ముఖ్యంగా ఈ గైడ్ వాళ్ళ ఇతర దేశాల్లో వున్న మన తెలుగు వారు చాలా ఈజీగా కంప్యూటర్ పై టైపింగ్ నేర్చుకొని వారి వారి దైనందిన జీవితం లో కంప్యూటర్ లో తెలుగు లో ఉత్తర ప్రత్యుతరాలకు చేసుకోవడానికి మరియు ఇతర అవసరాలకు తెలుగు బాషను ఉపయోగించు కోవడానికి ఏంతో ఉపకరిస్తుందను  సందేహం లేదు. కంప్యూటర్ రంగలో తెలుగు కంప్యూటర్ టైపింగ్ గైడ్ దిక్చూచి కాగలదనుటలో అతిశయోక్తి లేదు. పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు, శుభకార్యాలలోను క్విజ్ , వ్యాస రచన పోటీలలో పాల్గొనే వారికి బహుమతులు అందించాలని , మన స్కూల్ విద్యార్ధులకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good