ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎన్నో చిన్న, మద్య, పెద్ద ఇంగ్లీష్ - తెలుగు నిఘంతువులుండగా మల్లి ఎందుకీ నిఘంటువు? అని ఎవరికైనా అనిపించవచు. భాష పరిణామక్రమం చెందుతున్నంతకాలం ఎన్నో కొత్త 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good