"సరే మీ చదువు పాడుచేసుకోవద్దు. నాతో మాట్లాడతారే, ఆ సమయాన్ని నేను మా
స్నేహితురాలికోసం కేటాయిస్తాను. మరి అప్పుడు మాట్లాడతారా ఆమెతో?" కరుణ అడిగింది.
ఆంతర్యాల సంబంధాల విషయంలో ఉచితానుచితాలు ఏమిటో, దాని ఆదర్శమేమిటో
సామన్యులకంటే అధికంగానే కుంజకు తెలుసును. తల్లి మనసు కించపడుతుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో
ఆదిలో వివాహమే వద్దన్నాడు. ఇప్పుడు కరుణను దృష్టిలో వుంచుకొని తన హృదయంలో మరొక
స్త్రీకీ స్థానం కల్పించడానికి అతనికి సుతరామూ ఇష్టంలేదు.'ఇన్నిరోజులనుంచి ఇంట్లో వుంటే కుంజ ఒక్క
పర్యాయం కూడా నన్ను చూడటానికి ప్రయత్నించలేదు. ఇంత నిర్లక్ష్యం దేనికో?
నేనేమైనా జడపదార్ధాన్నా? స్త్రీని కాదా నేను? నన్ను ఒక్కసారి మాట్లాడించి వుంటే చున్నీకీ, నాకూ
ఎంత వ్యత్యాసం వున్నదో ఆయనకు తెలిసివుండేది' అని మాయ తనలో తాను అనుకున్నది.
పట్టుబట్టి తన భర్తచేత స్నేహితురాలితో మాట్లాడించిన అమాయకురాలైన కరుణ, తాను
మాత్రమే తన భార్యను అధికంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న అహంకారంతో కుంజబాబు, పెళ్ళయిన వ్యక్తీ
అని తెలిసికూడా తనవైపు ఆకర్షింపజేసుకోవాలని పంతం పట్టిన మాయ... ఈ ముగ్గురి మధ్య
జరిగే మానసిక సంఘర్షణ చివరికి ఏ పరిణామాలకు దారితీసింది?
చదవండి. విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి మరో అద్భుతసృష్టి 'చోఖేర్ బాలి'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good