దేవతల కథలన్నీ జనాలకు తరతరాలుగా నిజంగా తెలిసిందీ అంటే...

డెక్కలి - చిందు - బైండ్ల - మాస్టీల నుండే...

వాళ్ళ కళారూపాల నుండే...

ఇంకా ఇలాంటివే... అతికొన్ని యక్షగాన కళారూపాల నుండే తప్ప

సరాసరిగా పురాణాల సంస్కృత గ్రంథాల నుండో... పండితుల నుండో కాదు

'ప్రేక్షకుడు' అనే ఈనాటి బంగారు బాతును కనిందికూడా ఈ కళారూపాలే.

నిరసన కోసమే పుట్టిన ఈ కళారూపాల నుండే..

నాటకం, సినిమా లాంటి ఎన్నో విత్తురూపాలు పుట్టినవి.

అట్లా పుట్టిన టిక్కెట్టేలేని ప్రేక్షకున&ఇన కోట్ల కలెక్షన్స్‌ కోసం

వెకిలి వినోదం దారి పట్టించి, డాలర్లు - రూపాయల కోసం బిగబట్టింది పెట్టుబడి.

అట్లాంటి విత్తు రూపాలన్నీ... పైసలకు కరిగినై... మరిగినై...

దీనికి ఎదురు నిలిచినవే..'బరి' తెగించిన కళారూపాలు... డెక్కలి - చిందు - మాష్టి - బైండ్ల అనేవే.

అవ్వి గుడిసెల్లో - జనం గుండెల్లో బతికినై -

ఆకలితో.. ఈ పొద్దు సస్తున్నవి...

అయినా... అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకుంటున్నాయి.

Pages : 100

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good