“ఏయ్... ఏమైపోయావ్...? ఏం చేస్తున్నావ్? పేరు చెప్పగానే మౌనంలో మునిగిపోయావేమిటి? నచ్చలేదా... నా పేరు?” నచ్చకపోతే పేరే కాదు- ప్రపంచాన్నే నీకు నచ్చేలా మార్చేస్తానన్నంత ఆరాధన, ఆరాటం ఆమె కంఠంలో తొంగిచూశాయి.
”మాట్లాడు... ఆపకు ప్లీజ్” అర్థిస్తున్నట్టుగా అన్నాడు శ్రీధర్.
”ఏయ్... ఏమైంది నీకు? పేరు వింటేనే ఇలా అయిపోయావ్. నన్ను ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఇంకేమయిపోతావో! మాట్లాడుతూ పోతే... వింటానికి నా కంఠంలో ఏముంది?”
”నీ కంఠంలో ఒక లతామంగేష్కర్, ఒక సుశీల, ఒక జానకి, ఒక అలీషా చినాయ్, ఒక కవితాకృష్ణమూర్తి, ఒక సునీతారావులు దాగున్నారు. ఆపకు ... ప్లీజ్...”
అతని కంఠంలో పలికే ఎమోషన్స్ లో ఎంతో నిజాయితీ, నిబద్ధత దాగున్నాయి. అతని గుండె లోతుల్లో రేగే ఎమోషన్స్ ని స్పష్టంగా, నిర్దుష్టంగా పలకడానికి అతని చేతన స్థితి ఏమాత్రం సిగ్గుపడలేదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good