ఈ బుక్ లో సంకేతాలు మరియు ఫార్ములాలు , సంయోజనీయతల పట్టిక, రసాయన సమీకరణాలు , రసాయనిక చర్యలలో రకాలు, మిశ్రమ పదార్ధులు వేరు చేయు పద్దతి మొదలగున్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good