‘ఛత్రపతి శివాజీ’ రాజన్న రచించిన చారిత్రక నవలల్లో ఒకటి. మహారాష్ట్రుల విజృంభణపై, ప్రత్యేకించి శివాజీ గూర్చి యెన్నో చారిత్రక, యితరత్రా కల్పనా సాహిత్యాలు వెలువడ్డాయి. ‘ఛత్రపతి శివాజీ’ గ్రంథం, ఆ తరహా కల్పనా సాహిత్యంలో మేల్బంతి. భారతదేశ చరిత్రపై ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రుల చరిత్రపై ఈ నవల మరింత వెలుతురు ప్రసరిస్తుంది. ఈ రచనలో రచయిత పరిశోధనాత్మక కృషి ప్రతి అధ్యాయంలోనూ కనిపిస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good