పెద్దల సుద్దులు పెరుగన్నం ముద్దలు అన్నారు. మన పెద్దలు , ఐతే మహనీయుల జీవిత కథలు - తరగని పెన్నిధులు, అంతే కాదు. వారి కథలు మనకు తోడూ నీడలా వంటివి. చదివే కొద్ది ఇంకా చదవాలనిపించే కమ్మని కథలవి. తెల్లనివన్నీ పాలు కానట్టే , అందరూ మహనీయులు కాదు. అందులో కొందరు మాత్రమె చరిత్ర కెక్కి చరితార్దులవుతారు. అందుకేనేమో వేమన తాత పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా అని ఎప్పుడో చెప్పారు. వేమనది వేదవాక్యం కదా !ఈ కథలు పిల్లల్లో సూర్తి రగిలించి మంచితనాన్ని పెంచు తాయని నా విశ్వాసం. ఈ విధంగా ఈ పుస్తకం ఉపయోగ పడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good