చాణక్య నవ్వితే నాలుగు ప్రళయాలు -
ఆచార్యా! మనిషి పతనానికి, దేశం అధోగతికి కారణాలు?
అవినీతి, అనైతికత, అనైక్యత, వ్యభిచారం.
ఆచార్యా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎప్పుడు లంచం తీసుకుంటాడు?
చేప ఎప్పుడు నీళ్లు తాగుతుందో ఎవరు చెప్పగలరు!
ఆచార్యా, మంచి ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉండాలి?
స్వప్రయోజనాలు, స్వార్థపరత్వం లేని మంత్రులున్న ప్రభుత్వం మంచిగా ఉంటుంది.
ఆచార్యా, ప్రభుత్వ కర్తవ్యం ఏది?
దేశరక్షణ, సుపరిపాలన, ప్రజల యోగక్షేమాలు.
ఆచార్యా, న్యాయం, ధర్మం, చట్టం?
చట్టానికి చుట్టాలుండకూడదు
చట్టం తనపని తను చేసుకోగలగాలి.
అప్పుడే ధర్మం గీత దాటదు, నీతి నిలబడుతుంది.
ఇది చాణక్యుని అర్థశాస్త్రం
అర్థశాస్త్రం అంటే
ఆర్థికంతో ముడిపడ్డ రాజకీయం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good