ఈ గ్రంథంలో చలంగారి బాల్యం, యవ్వనం మొదలైన వికాస దశలను గురించి గ్రంథకారుడు చాలా అభిరుచిగల విషయాలను రచించారు.

తన సాహిత్యానికి తన జీవితాన్నే ముడి పదార్ధంగా చేసుకుని కష్టాల కొలిమితో తన్ను తాను కాల్చుకొంటూ అరుణగిరి శిఖరోన్నతి వరకు పరిణమింపజేసుకుంటూ జీవితాన్నొక ఆనందశోధనశాలగా చేసుకున్నాడు చలంగారు. తనలోని మాలిన్యాన్ని క్షాళన చేసుకొంటూ, గతం తనలో ప్రోగుచేసిపెట్టిన బంధాలను, ఆటంకాలను విదళించుకుంటూ తనను కడుక్కోవడం కోసం లోకాన్నే దుయ్యబడుతూ పూర్వసంస్కారాలను సమిధలుగా ఆనందాన్వేషణ ¬మంలో ప్రేలుస్తూ సాగించిన మహాయజ్ఞ సంరంభమే తన జీవితం. ఈ యజ్ఞఫలం ప్రశాంత సౌందర్యానుభవం. ఈ క్రతు సౌరభంలో ప్రతి మలుపును తెలుసుకొనటానికి వారి జీవితాన్ని సాహిత్యాన్ని కలిపి అధ్యయనం చేయాలి. అదొక పెద్ద విషయం. ఇప్పుడిదొక సంగ్రహం మాత్రమే.'' 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good