Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Treasury Of Maths

      ప్రస్తుత పోటి ప్రపంచంలో గణితము ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తున్నదనటంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు గణితముపై సమస్య ఇవ్వబడకుండా పోటి పరీక్షా లెనెలెదనీ చెప్పడం అతిసేయోక్తి కాదు. అంతెందుకు, మన నిత్యజీవితంలో కుడా గనితమునకు ఒక ప్రత్యెక స్ధానము ఉన్నదని చెప్పడంలో ఏ మాత్రమూ ఆశ్చర్యము ల..

Rs.100.00

Science Lo Podupu Ka..

      ఈ పుస్తకంలో 465 సమస్యలు ఇవ్వబడినాయి. సమస్యలను అయిదు భిన్నమైన విధములుగా విభజించడం జరిగినది. అవి ఈ క్రింది విధముగా ఉన్నాయి. 1. మూలకముల/ పదార్ధములకు సంబంధించిన కొన్ని ధర్మములను ఇచ్చి, వాటి పేర్లను రాబట్టమనడం. 2. కొన్ని పరికరములు/సూత్రములను ఇచ్చి, వానిని కొనుగొన్న శాస్త్..

Rs.35.00

Maths In Daily Life ..

      Now-a-days getting loan from banks/financial organisations has become easy. One can obtain loan for purchase of flats, houses, vehicles and other peronal purposes. Emplyees use to draw advances from their provident fund accout, the amount thus drawn will be paid back b..

Rs.50.00

Mathematics Quiz

      This book contain 128 problems. The direct answer for these probems are given at the end of the section, keeping in view of one variety of people and the detailed answers with method of workings are provided at the end. I, Therefore, feel that this will serve the requirmen..

Rs.60.00

Gateway Of Maths

      The title of this book itself is self - explanatory of its contents. It is not exaggeration to say "There is no competitive examination without atleast one problem set on mathematics". In fact, in our day to day life mathematics plays a major role. Hence, it can be underst..

Rs.100.00

Buildingblocks Of Ma..

      Most of the students find it difficult to solve even simple problems in mathematics. There are two main reasons for ths situation. One of them may be non awareness of the carrect formula, though,the mthod of approach and calculation part is known. Second reason may be lack of practice which ma..

Rs.80.00

A Hand Book Of Maths..

      It is a well know fact that there is no competitive examination without atleast one problem set on mathamatics. In fact, in our day to day life also mathemattics plays a significant role. After completion of S.S.C.(X class), mots of the students, neglect maths, as their choice of stream at Int..

Rs.50.00

A Hand Book Of Lates..

      This book contain 600 bit type questions. These questions are divided into five different topics. They are as follows: 1. Name of the elements are asked after providing some properties of those elements. 2. To find out the names of the scientists after giving some principles invented by them. ..

Rs.50.00

Pradhamika Ganitam V..

      మన నిత్యజివితములో, గణితశాస్త్రములో ప్రతివారికి కొంత పరిజ్ఞానము ఎంతైనా అవసరమైఉన్నది. దుకనమునకు వెళ్లి సరుకులు కొన్నమనుకోండి. బస్సు లేక రైలులో ప్రయాణము చేయవలేననుకోండి. అలాంటప్పుడు మనము కొన్న సరుకులు లేదా తీసుకున్న టికెట్లకు ఎంతసోమ్ము చెల్లించవలసి యుంటుంది అన్న సమస్య ఉదయిస్తు..

Rs.60.00

Ganitamlo Podupu Kad..

      ఈ పుస్తకంలో 128 పొడుపు కథలు ఇవ్వబడ్డాయి. సమస్యలు అయిపాయిన వెంటనే జవాబులు ఇచ్చి, ఆ తరువాత వాటి యొక్క సాధనా పద్ధతులను విపులముగా చూపడం జరిగినది. ఇందువల్ల ఈ పుస్తకము పలు వర్గముల వారి అవసరములను తిర్చగాలదని భావిస్తున్నాను.  ..

Rs.50.00

Ganita Sutralu

      గణితము అనగానే భయపడే విద్యార్దులకు తేలికగా వారికీ అర్ధమయ్యే రీతిలో తెలియపరచావ్వలసిన అవసరమెంతాయో వున్నది. హైస్కూల్ విద్యార్దులకు గణితములో కావలసిన ముఖ్యమైన విషయములు తెలుసుకొనుటకు మార్గదర్శకముగా ఉండునట్లు పుస్తకమును వ్రాయవలేనన్న కోరిక నన్ని రచనకు పురిగోల్పినది. సుత్రములన్..

Rs.50.00

Ganita Samasyalu Sad..

      ఈ  పుస్తకమును చదివిన ప్రతివారికి, విషయసూచిక క్రింద పొందుపరచబడిన, అంశములలో కొంత పరిజ్ఞానము సంపాదించే విధముగా వ్రాయబడినది. ప్రతి విద్యార్ది గణితము అనగానే "అమ్మో" అంటూ వెనుకంజ వేయకుండా ఉండేందుకుగాను, హైస్కూల్ లెవల్ లో విషయము అర్దము చేసికోనేందుకు తగ్గట్లుగా, సమస్యలను పొందుపరచి..

Rs.60.00

Ankaganitam

      కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారములు, భాగాహారములు అనే ప్రక్రియలను అంకెలు / సంఖ్యల ద్వారా ఇముడ్చుకోనియున్న సమస్యల యొక్క సాధనా పద్దతులయండలి మెళుకువలను అభ్యసించి, నేర్పరితనమును పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగపడే గణితమే అంకగణితo అని చెప్పవచును. ఈ పుస్తకములో 900 సమస్యలు ఇవ్వబడినవి. ఈ సమస్..

Rs.60.00

Algebra Gunde Gabara

      "అల్ జిబ్రా - గుండె గాబరా" అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ పుస్తకము మీ కొరకే. ప్రస్తుతము ఆరవతరగతి నుండియే బీజగణితమును బోధించడము జరుగుతున్నది. అందువలన ఈ పుస్తకమును ఈ తరగతి వారుకూడా చదువుకొని అర్దము చేసుకునేందుకు వీలుగా, పూర్తీ విశ్లేషణతో వ్రాయబడినది. ప్రతి అధ్యయనమును మొదలుపెట్టే ముందు ఆ అధ్యయమునండు గుర..

Rs.40.00