మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు , మీ స్నేహితులకు రేడియేషన్ దేరఫి అంటేను, అది ఏ విధంగా పని చేసేది. దాని వలన కలిగే బాధలు, వాటి నివారణ , మున్నగు విషయాలు గురించి క్లుప్తంగా అవగాహన కలుగుతుంది. రేడియోదేరఫి తీసుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని గూర్చి మీరు శ్రద తీసుకోవటం అవసరం. ఒక్కోసారి చిన్న భాదలే పెద్ద సమస్యకు దారి తీయవచ్చును. కాని మీకు కలిగే  చిన్న చిన్న శారీరక సమస్యల్ని తొలగిస్తుంది. మీ జబ్బు మీ చేయిదాటి పోయిందనుకొనే సందర్భంలో మీ వ్యాధిని గూర్చి ముందుగా తెలుసుకుంటే కొంత ఊరట కలుగుతుంది. రేడియేషన్ - మీరు అనేది మీకు ఒక భాగస్వామి అనుకోండి. అంతేగాని అది చికిత్స చేయించుకునే దానికంటే ఎక్కువ కాదు . మీకేవైన అనుమానాలు కలిగితే మీ డాక్టర్ గారిని అడిగి నివృత్తి చేసుకోండి 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good