ఈ పుస్తకంలో ఉపోద్ఘాతము, సి కంపైలర్, సి ప్రోగ్రాం నిర్మాణ శైలి, సి భాష స్వరూపం, డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్, కాంస్తేంట్స్ , డేటా టైప్స్, స్ధిర రాసులు, ఇన్పుట్ - ఔట్పుట్ ప్రమేయాలు, మరికొన్ని ఇన్పుట్ - ఔట్పుట్ ప్రమేయాలు, సి ఆపరేటర్లు, నియమాలు , వలయాలు గురించి వివరించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good