ఈ పుస్తకం లో ఉపోద్ఘాతం, నవగ్రహాల స్ధానాలు - సంచారాలు, బుధ గ్రహ గుణగణాలు, బుధ గ్రహస్వరూపం - వృతాంతం,  బుధ గ్రహ మంత్రం పురశ్చరణ, బుధ గ్రహ హ్యుమ విధానం, బుధ గ్రహ లాఘ హోమ పదాతి, బుధ గ్రహ వైదిక మంత్రం జప విధానం, వివిధ బుధ గ్రహ మంత్రాలూ, బుధ గ్రహ కవచ స్తోత్రం, బుధ గ్రహ అష్టోత్తర సతనమస్తోత్రం, శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం, బుధ గ్రహ స్తోత్రాలు, బుధ గ్రహ ప్రభావం - నివారణ, బుధ గ్రహ ఆలయాలు, బుధ గ్రహ  సంఖ్యా విశేషాలు గురింఛి ఉనవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good