ప్రాచిన సతకకవులలో ప్రసిద్ధుడు భర్తృహరి. పిల్లలకి పెద్దలకి పని కోచేల భర్తృహరి రచించిన సుభాషిత రత్నవలిలో విశేషాలు ఎన్నో.... ఎన్నెన్నో....
నీతి అంటే చాలా మందికి తెలుసు కాని...
మూర్ఖ పధతి నీతి .... అంటే?
అర్ధ పదాతి నీతి..... అంటే?
దుర్జన పధ్ధతి నీతి...... అంటే?
దైవ పధ్ధతి నీతి....... అంటే?
అసలు నీతిలో ఎన్ని పద్ధతులున్నాయో మీకు తెలుసా? అంతే కాదు. గృహస్దులకోసం కూడా నితులున్నాయి. తెల్సా?
ఇంకా.... ఎన్నో...... వర్ధక్యంలోకి చేరి 'కృష్ణ... రామ' అనుకునే వయో వ్రుదులకి....
తష్ట దుశనము,
భోగ స్ధైర్య వర్ణనము.
నిత్య నిత్య వస్తు విచారము.
ఇలా ఎన్నో .... ఈ గ్రంధం మీ ఇంట ఉంటె.. మీకు మీ పిల్లలకే కాదు... వారి పిల్లలకు... వారి వారి పిల్లలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good