తెలుగు బాలలూ! మిమ్మల్ని వెలుగుబాట నడిపించే పుస్తకం ఇది.

ఈ బంగారు పుస్తకం పేరు 'బొమ్మరిల్లు'. ఇది నిజంగానే బొమ్మరిల్లే. ఎంచక్కని బొమ్మలు, ఎన్నో ఎన్నో అందాలు చిందే బొమ్మలు దీనినిండా ఉన్నాయి. ఇదొక పాటల పుస్తకం. మీ కోసమే యీ పాటన్నీ వ్రాసింది.

ప్రతి పాటలో ఒక బావం పరిమళిస్తోంది. ఈ పాటలన్నీ లయబద్ధంగా వున్నాయి. కమ్మగా పాడుకొంటూ, అర్థాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆనందించండి!

ఆదిని అమ్మను గూర్చి కమ్మని భావం. తరువాత తగిన శాస్తి, మర్యాదకు పోతే మట్టిగొట్టుకున్నట్లే, వేసం దెచ్చే గ్రాసం, గాలి పడగ గర్వం, పేరుబట్టి పెద్దరికం రాదు. రాణించని చదువు, పిసనారి, తాతకు తగిన మనుమడు మొదలైన వెన్నో భావాలున్న పాటలు.

నీతి, చక్కని హాస్యం జోడింపు ఈ గేయాల్లో కనిపిస్తుంది. మీకెంతో వినోదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని అందించే అపురూపమైన పుస్తకం.

ప్రతి బాల హస్తంలో యీ పుస్తకం ప్రకాశించాలి.

చదివాక ఆనందంతో మీ మనసులు పరవశించాలి!

Pages : 80

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good