సాయంత్రం అవుతుంది. ఆకాశాన్ని చీకటి కమ్మేవేళ. బాగా తేజోవంతమైన నక్షత్రాలు అక్కడ ప్రత్యక్షమవుతాయి. క్రమేపీ మరిన్ని యెక్కువ నక్షత్రాలు దృష్టి పథంలోకి వస్తాయి. వాటి సంఖ్య యెంత?

మూడు వేలు సుమారుండవచ్చు, అని ఆకాశంలోని నక్షత్రాలని చూస్తే యెవళ్లకేనా అనిపించవచ్చు.

''అబ్బో, లక్షలాది వున్నాయి!'' అని టెలిస్కోప్‌తో ఆకాశంలో వున్న నక్షత్రాలని పరిశీలించే ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు అంటాడు.

''లక్షల, లక్షల నక్షత్రాలు వున్నాయి!'' అని నక్షత్ర నిబిడ ఆకాశాన్ని ఫోటోల దాఖలాతో చూసి తెలుసుకున్న శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good