ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంఘ సంస్కర్తల్లో ఒకరు బ్రహ్మరిషి రఘుపతి వెంకట రత్నం నాయుడు. అందరూ వీరిని నాయుడుగారూ అని పిలిచేవారు. వెనుకబడిన కులాల వారి అభున్నతికి  కృషి చేశారు .కలావంతులకు వివాహాలు జరిపించారు . అనాధ బాల బాలికలకై సరనాలయాలు నెలకొల్పారు. బ్రహ్మ సంమజాన్ని స్తాపించిన రాజా రామమోహనరాయ్ పట్ల ఆకర్షితులైనారు. అనేక సంస్ఖరన్నోద్యమాలకు నాయుడుగారు శ్రేకరం చుతారు. బాల వితంతువులకు పునర్వివాహాలు జరిపించారు. నిత్యం ధవళ వస్త్రాలు ధరించేవారు. నాయుడుగారు ఆంగ్ల భాషలో పరిజ్ఞానం ఎక్కువ. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good