వంద సంవత్సరాల క్రితం మన సమాజం బాగా వెనుకబడి ఉండేది. ఎక్కువ మందికి చాడువులేది. మూడనమ్మకాలు బాగా ఉండేవి. పెళ్ళిళ్ళు లో వరకట్నాలు బాగా ఉడేవి . భర్త చనిపోతే భార్య అలా మోడుగా ఉండాల్సిందే. ఈ పరిస్తినికి ఒక యువకుడు గమనించాడు. సంఘాన్ని బాగు చేదాం అనుకున్నారు. తమ శ్రమ తమ ఆదాయం, తన ఆస్తి అంతా సంగం కోసం ధారపోసిన మహానుభావుడు ఎవరో కాదు.వారే కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు. వారు చాశ్రమకోర్చి  విద్యాలయాలు స్తాపించారు.
ఆరోగ్యం బాగా లేకున్నా సంఘం కొరకు బతికారు. నిజానికి సంగం సేవకై జనించిన పుణ్యమూర్తి పంతులుగారు. వారి గురించి కొన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good