జానపదం అంటే పల్లెటూరు. ఈ పల్లెటూర్లలో చెప్పుకునే కథలే జానపద కథలు. ఈ కదల రచయితలు ఎవరో మనకు తెలియదు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఇవి ప్రచారంలో ఉంటూ వస్తున్నాయి. ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి అందించబడుతున్నాయి.
జానపద కథలు మనిషికి వినోడంతోపాటు బుద్ధి వికాసాన్ని కలిగిస్తాయి. దయ్యాలు, భూతాలు, రాక్షసులు, మంత్రతంత్రాలు ఇలా అనేకానేక అంశాలతో నిండి ఉన్న కథలు వినేవారిని, చదివేవారిని కట్టి పడేస్తాయి. నిజ జీవితంలో సాధ్యం కానీ సంఘటనలు వీటిలో నెలకొని ఉంటాయి. నిర్జీవ పత్రాలుంటాయి. మాట్లాడుతాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good