దేశమును ప్రేమిచుమన్నా,
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా,
వొట్టి మాటలు కనిపెట్ఓయ్
గట్టి మెల్ తలపెట్ట్ఓయ్!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good