సృష్టి ప్రారంభంలో భూమి నిరాకారంగా ఉండేది. భూమి, ఆకాశం, సముద్రాలు, సూర్య చంద్రులు, గ్రహాలు ఏవి లేవు. అగాధ జలములపై గాడాంధకారం క్రమ్మి వుండేది. దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడు చుండెను.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good