గాంధీజీ జీవిత రాజకీయాలలో అడుగిడెందుకు రెండు దశాబ్దాలు ముందునుండే జాతీయోద్యమంలో క్రియ శీలక పాత్ర వహించిన వారిలో భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఒకరు. కాంగేసు కార్యక్రమాలను శిరసవహిస్తూ నిర్మాణాత్మక పాత్రను నిర్వహించిన అంద్రులలో వీరు ప్రముఖులు. ఆనాటి స్వాతంత్ర్య సమరంలో గాంధీ యుగం ప్రారంభంలోనే వీరు గాంధీజీకి అత్యంత సన్నిహితులలో ఒకరైనారు. జాతీయ కళాశాల నిర్వహణలో, పత్రికా నిర్వహణలో, ప్రతేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమంలో, బ్యాంకులు, భీమ సంస్థల స్థాపనలో, ఖద్దరు, సహకార ఉద్యమాలలో ఒకటేంటి, ఆనాడు వీరు కృషి చేయని రంగం కనిపించదు. వ్యక్తీ పూజ గిట్టదు. ఉన్నత పందానికి చేరాలనుకునే యువకులకు పట్టాభి జీవితం కాగాడాలా  చీకటిలో దారి చూపుతుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good