ప్రపంచ ప్రసిద్ద చెందిన తత్వవేత్తలలో ఒకరు అరిస్టాటిల్. గ్రీకు దేశానికి చెందిన వీరు అనేక వందల రచనలు చేశారు. అయితే బహుకొద్ది మాత్రమే లభించాయి. వీటిలో వేదాంత, తత్వపరమైన రచనలు అనేకం వున్నయి. అరిస్టాటిల్ మితవాది. వీరు తన గురువైన పెట్లోవలె ఒక అకాడమిని స్తాపించారు. ఈ అధ్యయన కేంద్రం జంతు శాస్త్ర, చరిత్రల ప్రాతిపదికన నిర్వహించారు..అరిస్టాటిల్ రాసిన పోలిటిక్స్ అనే గ్రంధంలో వారి భావాలు మనకు ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తాయి. వీరు తర్క తత్వ , నీతి , రానీతి, బౌతిక శాస్త్రాలపై అనేక రచనలు చేసారు. ఆకాశం లో విహరించే రాజనీతిని అరిస్టాటిల్ భూమిపైకి తెచ్చారు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good