రైతు బాంధవుడు ప్రజల హృదయాలలో సుస్టిర స్టానం సంపాదించుకున్న మహోన్నత వ్యక్తి ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా . గ్రామీణ ప్రాంతంలో జన్మించిన , ఆక్సఫర్డ్ విస్వవిద్యాలంలో విద్యాభాసం చేసి అనంతరం జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. భారతీదేవిని వివాహం చేసుకుని, అనంతరం డీ.లిట పూర్తీ చేసారు. రంగాజీ గాంధీ గారిని కలుసుకుని వారి అనుయాయిగా గందేయవాదాన్ని అనుసరించారు చెన్నై పుచ్చయప్పా కళాశాలలో ఆర్ధిక శాస్త్ర ప్రో ఫెసరగా పనిచేసారు. పార్లమెంటు సభునిగా పలుమార్లు ఎన్నికై పార్లమెంటు భీషుముని  ప్రసిద్ది చెందారు. రైతాంగ విద్యాలయాలు స్తాపించి, యువతలో రాజకీయ సృహ కలిగించారు. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good