చే ఏనాడూ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం - పదవుల కోసం, హోదాకోసం, పేరు కోసం - పాకులాడలేదు. లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో నెలకొని ఉన్న ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆయా దేశాలలోని ప్రజల విముక్తి కోసం విప్లవ సాయుధ గెరిల్లా పోరాటం ఒక్కటే మార్గమని చే బలంగా విశ్వసించాడు. గెరిల్లా ఉద్యమానికి సైనిక రాజకీయ నాయకత్వం ఒకటిగా ఉండాలని, అలాంటి ఐక్య నాయకత్వం నగరాల్లో ఉండే బ్యూరోక్రటిక్ ఆఫీసుల నుండి గాక గెరిల్లా దళం నుండి రావాలని చే గట్టిగా నమ్మాడు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good