తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

బిందుపథం :

''బిందు!''

ఆ పిలుపు ఆమె చెవులకు సోకలేదు. ఉషోదయం వేళ ఆ పల్లెను చూస్తుంటే గమ్మత్తుగా ఉంది హిమబిందుకు. తాటాకుల ఇళ్లూ, ప్రతి ఇంటినుండి సన్నగా సుళ్ళు తిరిగే పొగను చూస్తూ డాబాపై నిల్చుంది. కూరలమ్ముతున్నారు. కొందరు నీళ్ళబిందెలు యెత్తుకుని వెడుతున్నారు. పట్నాలలో కనిపించే హడావుడి లేదు.

''బిందూ!...' ఈసారి కాస్త గట్టిగా పిలిచింది చెల్లాయమ్మ.

ఒక్కసారి సుషుప్తావస్థనుండి బయటికి వచ్చి, వెనక్కు తిరిగింది. ఆయాసపడుతూ, మెట్లెక్కుతోంది చెల్లాయమ్మ. బిందు నొచ్చుకుంది.

''నేనే క్రిందికి వచ్చేస్తాను కదా!''

''రామ...రామ...నువ్వు రావని కాదే అమ్మా! సముద్రం చూడాలన్నావు కదా, బస్సుల్లో ఏం వెడతావని శ్యామ్‌ను జీప్‌ అడిగాను. అతనికి బందరులో పని ఉందట. ఎనిమిది గంటలవరకు వస్తానన్నాడు.'' అన్నది చెల్లాయమ్మ.

''శ్యామ్‌...అంటే?'' బొమలు ముడిచింది బిందు.

పేజీలు :172

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good