1953లో జన్మించిన భూపాల్ మంచి అనుభవం ఉన్న రచయిత. ప్రత్యేకంగా పిల్లలకై ఆరు కథల పుస్తకాలు , రెండు పాటల పుస్తకాలు , ఒక నవలిక రాశారు. ఇవే కాక పెద్దలకు ఐదు పాటల పుస్తకాలను ఒక నవల, రెండు కథల పుస్తకాలు ప్రచురించారు. వీరు రాసిన పాటలు, కథలు దాదాపు అన్ని దిన పత్రికల్ల వచ్చాయి. వీరు రాసిన చదువు కోరిక, అనే పాటను 5వ తరగతి తెలుగు వాచకంలో పాఠంగా చేర్చబడింది. వీరికి మా భూమి లాంటి సినిమాలలో నటించిన అనుభవం కూడా ఉంది. ప్రత్యేకంగా పిల్లలకై కొమురం భీం పై తీసిన సినిమాలో కూడా నటించారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good