ఈ బుక్ లో భూగోళ శాస్త్రం - భూ విజ్ఞాన శాస్త్రం.
భూమి
భూమి వయస్సు..
..భూమి ఆకారం.. భూబ్రమనం .. అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు, భూమి స్తూల నిర్మాణం. అంతర్భాగా నిర్మాణం. జల విస్తరణ, .. భూమి ఆవరణములు... శిల్లావరణం ... శిలలు .. శిలావరణం... భూస్వరూపాలు... పర్వతాలు... పీటభూములు ... ,మైదానాలు.. భూకంపాలు.. అగ్నిపర్వతాలు.. వికోశీకరణం.. మొదలగున్నవి.
మహాసముద్రాలు.. ఖండము... అమెరికా ఖండము.. ఆప్రికా ఖండము...
ముక్య సమాచారం.. నైసర్గిక స్వరూపం.. నదులు .. శీతోష్టస్థితి .... వృక్ష సంపద.. నెలలు.. వ్యవసాయం... రవాణా వ్యవస్థ , ప్రాజా సమాచార వ్యవస్థ.. జనాభా, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good