బౌతిక శాస్త్ర మంటే కొలతల శాస్త్రం లేదా పరిమాణాత్మక శాస్త్రం, ద్రవ్య శక్తుల అద్యయనమే బౌతిక శాస్త్రం.
వివిధ విభాగాలు.
1. శుద్దగతి శాస్త్రం, 2. గతిశాస్త్రం, ౩. ఉష్ణగతి శాస్త్రం, 4 . ద్వని శాస్త్రం, 5. విద్యుత్త్ శాస్త్రం  6 . కాంతి 7. ఆధునిక బౌతిక శస్త్రం, 8 . ఎలక్ట్రానిక్స్  

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good