అల్ ఫ్రెడ్ నోబెల్ 21 .అక్టోబర్ 1833 లో స్టాక్ హూం లో జన్మించాడు. ఇటాలీ సన్ రిమోలో 10 డిసెంబర్ 1896 లో మరణించారు. శక్తి వంతమైన డైనమైట్ ను అవిష్క్రించి ఘనత ఈయనది. అంతేకాక దాని ఫలితంగానే గొప్ప ధనవంతుడై నోబెల్ బహుమతులను స్తాపించి గలిగాడు. 17 వ శతాబ్దం లో స్వీడన్ లో ఆ విధంగా నోబిలియన్ పేరు ఈ కుటుంబానికి వచ్చింది. రెండు - మూడు తరాల తరువాత ఇదే నోబెల్ గా కుదించబదిండి.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good