ఈ బుక్ లో విద్యా - వినయం... వలస వచ్చిన వంశీకులు... రాజేంద్రుని  జననం.... అలీఫ్ - బే తో అక్షరాభ్యాసం.... పల్లె ప్రజల మధ్య పరిమళించిన బాల్యం... చదువు కోసం చవరాలో నివాసం.... బాల్యంలోనే జరిగిన వివాహం.... హడువా చవరాలో చదువు... కలకత్తా లో కాలేజి చదువు.. సమాజ సేవ - స్వదేశీ ఉద్యమం... ముగిసిన విద్యార్ధి జీవితం.. మొదలైన న్యాయవాద వృతి.. దేశ సేవలో... జైలు జీవితం.. ఆత్మకథ.. స్వతంత్ర భారత అవతరణ ... రాష్ట్ర పతి పదవిలో రాజేంద్ర ప్రసాద... శ్రమ జీవితం... స్వర్గారోహణ ..

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good