భరతుని నాట్యశాస్త్రం : మన కిపుడు లభించే అలంకారశాస్త్రగ్రంథాలలో అతిప్రాచీనమైనది భరతుని నాట్యశాస్త్రం. అలంకారశాస్త్రంలో అతిప్రధానమైన రససిద్ధాంతమే కాకుండా, ఈ శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు నాట్యశాస్త్రంలో ప్రతిపాదించబడ్డాయి.
నాట్యశాస్త్రంలో మొత్తం 36 అధ్యాయాలున్నట్లుగా అభినవ గుప్తుడు అక్కడక్కడ చెప్పి ఉన్నాడు. నాట్యశాస్త్ర ప్రమాణం 6000 శ్లోకాలని కూడా అతడు చెప్పాడు. (32 అక్షరాలు ఒక శ్లోకంగా పరిగణించి గ్రంథ పరిమాణాన్ని శ్లోకసంఖ్యలో నిర్దేశించడం అలవాటు). అధ్యాయాలలోని శ్లోకాల సంఖ్య కూడా వేరు వేరు ఉన్నది. ఈ విధంగా నాట్యశాస్త్రానికి సంబంధించిన వ్రాతప్రతులను  ముద్రితగ్రంథాలనూ పరిశీలించగా దీనిలో అడుగడుగునా ఎన్నో మార్పులూ, చేర్పులూ, పాఠభేధాలూ, శ్లోకక్రమాదిభేదాలు కనబడుతున్నాయి. అలాంటి కొన్ని అంశాలు ఈ గ్రంథంలో చూపబడుతున్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good