భారతదేశంలోని స్త్రీ పరిణామ దశను, వివిధ కాలాల్లో వారు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, నాటి సామాజిక పరిస్ధితులు, ఆచారాలు, వాటి కారణాలు? ప్రాచీన, మధ్యయుగ, బ్రిటీష్‌ కాలంలో వచ్చిన మార్పులు, ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన మార్పులు, ఇలా ఆదిమకాలం నుంచి ఆధునిక కాలం వరకూ సంక్షిప్తంగా విశ్లేషించి రాయబడిన పరిశోధనాత్మక గ్రంథం ఈ 'భారతదేశంలో స్త్రీ' పుస్తకం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good