ఆదిమ కమ్యూనిజం, బానిస వ్యవస్థ, 

భూస్వామ్యవ్యవస్థ

అను సామాజిక దశలు, భారత సమాజ

పరిణామంలో సైతం

ఉన్నాయనీ సాధికారికంగా నిరూపించిన

మొట్టమొదటి మార్క్సిస్టు పరిశోధక గ్రంథం ఇది.

''యజ్ఞ'' అను మాటకు శ్రీ డాంగే

గారిచ్చిన అర్థం, మార్క్సిజాన్ని సృజన

శీలంగా భారత పరిస్థితులకు వర్తింప

చేయటంలో వారి ప్రతిభకు

తార్కాణం. భారత చరిత్రను

శాస్త్రీయదృష్ట్యా అర్థం చేసుకో

దలచిన ప్రతి ఒక్కరూ

తప్పక అధ్యయనం చేయవలసిన

గ్రంథం ఇది

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good