మార్గాలు వేరైనా లక్ష్యమొక్కటిగా సాగిన మహోద్యమం - దేశభక్తికి, త్యాగనిరతికి - నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఆ వీరుల త్యాగాలు తరతరాల వారికి ఆదర్శంగా మిగిలాయి.

స్వాతంత్య్ర సమర వీరుల గాధలు కొన్ని యువతరానికి అందించాలన్న సంకల్పమే యీ స్వాతంత్య్ర సమరవీరులు.

Pages : 237

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good