ఈ పుస్తకం ఒకే అంశం సింధు నాగరికతను వివరంగా చర్చించే రచన. భారత ప్రజా చరిత్ర సీరీస్లో రెండవది. ''చరిత్ర పూర్వయుగం'' మొదటిది. చరిత్ర పూర్వయుగం తర్వాతి చరిత్రను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. ఈ పుస్తకంలో ప్రధాన విషయం సింధు నాగరికత. 1500 బి.సి.కి ముందున్న కొన్ని ఇతర సంస్కృతులు అదనంగా చర్చించబడ్డాయి. ఈనాటి ప్రధాన భాషల మూలాలు కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good