అంతిమంగా భారతదేశంలో కార్మిక వర్గ విప్లవం వస్తుందన్న దానిలో మాకెలాంటి సందేహం లేదు. భారతదేశ లాంటి ఒక వలస దేశంలో విప్లవం అనేది కార్మిక వర్గ విప్లవం కన్నా ముందు బూర్జువా ప్రజాతంత్ర విప్లవ రూపంలో ఉంటుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. మేము పనిచేస్తున్నది ఇలాంటి విప్లవం కోసమో. మేం దేశం ముందుంచిన కార్యక్రమం ఒక ఉమ్మడి సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక సంఘటనను ఏర్పాటు చేయడానికి ఉద్దేశించినది. ఈ సంఘటన అలాంటి విప్లవాన్ని సాధించగలిగిన అన్ని వర్గాలను ఒక చోటికి చేరుస్తుంది. అదే విప్లవానికి సరైన మార్గం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good