బీజభూమి

మిగులు మనుషులకు భూమి కావాలి

కాలూని తలదాచుకోడానికి

చాలుపెట్టి దున్నుకోడానికి

చారెడు బారెడు నేల


దారితప్పి, ప్రలోభపడి, భయపడి

తమకంట్లో తాము వేలు దూర్చే

చావుతప్పి తిరిగొచ్చిన

తమ సంతానం సాల్వాజుడుం

చల్లారిన విద్వేషాలకు భూమి పంచాలి....

పేజీలు : 157

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good