ఈ పుస్తకంలో చర్మ సంరక్షణ, చర్మం చేసే పనులు, సాధారణంగా ఉండే చర్మ సమస్యలు, చర్మం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ముఖము, ఫేషియల్, క్లీనింగ్, మైశ్చరైసింగ్, ఆరోమదేరపి, ఫేసియల్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఆయిల్, హోమో క్లీనింగ్ క్రీమ్స్, హోమో స్క్రుబ్స్,అన్ని తరహాల స్కిన్ వారికీ ఉపయోగపడే స్క్రాబ్లు, పేస్ ప్యాక్, ఆయిల్ స్కిన్కి పేస్ ప్యాక్, మొదలైనవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good