ఒకటే బాణం - ఒకటే మాట - ఒకతే బార్య
    మోసపు మాటలు
    సరసపురాండ్రు సంఖ్యకు మించి
    అవసరాన్ని బట్టి అవతారం మంచిదే (మారిపోతున్నాను)
    అవసరాలను బట్టి ఆదర్వాలు మారిపోవటం చిత్రం గదా. కవి యాదగిరి వ్యంగ చిత్రమిదే. ఒక అవతారంలో ఒక ఆదర్శం బోధిస్తే ఎట్టా? దేవునికి అవతారాలుంటాయిగని, మనిషికి ఒకటే జీవితం మరి. ఏ ఆదర్శం పాటించాలే? వాటి వెనుక ఉన్న మాయను అధిక్షేపిస్తున్నడు కవి. పాతపురణాలు ఒక రకమైన మోసం చేస్తే అణిచి వేస్తే, ఆధునిక యంత్రాలు అంతకు మించి అన్యాయాన్ని కెత్తుకున్నయి. వినోదం పంచటానికి వచ్చిన పరికరం మనుషుల మెదళ్ళమీద మాయ పెత్తనం చేస్తున్నది. సరుకుల సంస్కృతిని మరుగు పరుస్తున్నది. స్థానిక చైతన్యమున్న యాదగిరి కవి హృదయంతో టీవి తమాషాలు చిత్రించిండు.
Pages : 135

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good