సంగీతం సాహిత్యమూ లమే సొమ్ములు. ఇది వరలో కంకణ గ్రుహితలందరును కవయిత్రులుగా రాణించినారు. ఇమే యట్లుగాక సంగీత సస్త్రమునగుడా ప్రజ్ఞావంతురాలు. ఇట్టి విడుశిమనిని రెండు కంకణము లోసంగినాను యుసంగా వచునేమో?
'దేవుని యెడ భయము, భక్తీ కలిగిన నగరత్నముగారి గృహము నిజముగా నొక దేవాలయమువలె నుండును. త్యాగ జీవనమునకు మార్గము ఏర్పరచుకొన్న ఈ ప్రజ్ఞావతి జీవిత చరిత్రము స్తుతింపదగిన యున్నది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good