ఎక్కడో సముద్రం మధ్యలో ఓ దీవి. దాని కడుపులో లెక్కకుమించినన్ని నిధులు. బంగారం, వెండి, రత్నాలు... ఆ నిధులకు సంబంధఙంచిన రేఖాచిత్రం ఓ పిల్లవాడికి దొరుకుతుంది. అతనికి తోడుగా ఓ డాక్టరు గారు, ఓ సంస్ధానాధిపతి ఓడలో బంగారు దీవికి బయల్దేరుతారు. ఓడ కెప్టెను మంచివాడు, సమర్ధుడు. అయినా వీళ్ళను నమ్మించి సముద్రపు దొంగలు కూడా నావికులలా ఓడలో చేరతారు. ఓడ బంగారు దీవికి చేరీ చేరకముందే తిరుగుబాటు.
కుట్రలు, హత్యలు, సాహసాలు. ఎప్పటికప్పుడు ఊహించని మలుపులు. ఊపిరిసలపనీయని ఉత్కంఠ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good