ఈ పుస్తకంలో కాకి - కోకిల, తెలివైన కాకి, పిల్లి యుక్త, కుందేలు లిల, మూడు గొప్ప జీవులు, కుక్క పిల్ల, కాకి - నక్క, అబద్ధం ఆడకు, నల్గురు మూర్ఖులు, సింహం - ఎలుక, సింహం మేక, స్నేహం విలువ, బాతు - బంగారు గుడ్లు, చిమ - చిలుక, నిజమైన స్నేహితుడు గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good