ఈ పుస్తకంలో మిత్ర పాప్తి, మిత్ర బేధము, కాక ఉల్లుకియము, లబ్ధ ప్రనంసం, అపరిక్షితకరత్వం, మరియు మొదలగు వాటి గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good