నేడు భాష వ్యావహారికంలోకి మరిందేకాని పద స్వరుపంల్లో పెద్ద మార్పు లేదు. పాదాలను నవికరించడం జరిగింది. ఉచారణలో, రాతలో మార్పు లేదు సరైన రూపం తెలుసుకునేందుకు వ్యాకరణం, నిఘంటువు సంప్రదిన్చాల్సిందే. కనుక బాల వ్యాకరణ అవసరం నాటి వాలే నేడు- రేపు ఉంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good