షడ్బిందుఘృతము

భృంగం లవంగం మధుకం చ కోష్ఠం సనాగరం గోఘృతమిశ్రితం చ,

షడ్బిందునాసాస్థిగతం చ పీనసం శిరోగతం రోగశతం నిహంతి. 822

గుంటగలగర, లవంగములు, యష్టిమధుకము, చెంగల్వకోష్టు, సొంటి, వీనిచే కాబడిన కషాయములో ఆవునెయ్యి కలిపి పక్వముజేసి యందాఱుబిందువులను నస్యముజేయించిన నాసాస్థిగతపీనసము శిరోరోగము యిత్యాదినాసారోగ శిరోరోగములు హరించును.

పేజీలు : 172

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good